Om TKP

TKP ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet.

Ved utgangen av 2021 har vi følgende medlemsmasse i TKP:

Aktive14.465
Fratrådte (sluttet i aktiv stilling)35.519
Pensjoner 10.093
Forvaltningskapitalen ved utgangen av 2021 var 18.802 mill.kr

Medlemskap

TKP er pensjonsordning for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre
foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Følgende enheter har sin pensjonsordning i TKP:

Enheter med aktive medlemmer:

 • Trondheim kommune inkl. folkevalgte
 • Olavsfestdagene i Trondheim
 • Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse
 • Trondheim Parkering AS
 • Stavne Trondheim KF
 • Trondheim Havn IKS
 • Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
 • Midt-Norge 110-sentral IKS
 • Kunsthall Trondheim AS
 • Kirkelig Fellesråd i Trondheim
 • Stiftelsen Trondhjems Hospital
 • Olavshallen AS
 • Klæbu Industrier KF
 • Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis
 • Trondheim kommunale pensjonskasse
 • Personellservice Trøndelag (lukket ordning)
 • Trondheim Kino AS (lukket ordning)
 • TRV Gruppen AS (lukket ordning)
 • Trondheim Renholdsverk AS (lukket ordning)
 • Retura TRV AS (lukket ordning)

Enheter med kun oppsatte rettigheter og/eller pensjonister:

 • Statkraft AS
 • Statkraft Energi AS
 • Tensio TS AS
 • Statkraft Varme AS
 • BUF-etat Region Midt-Norge (tidligere ansatte i Trondheim kommune)
 • Trondhjems Asylselskap
 • Svartlamoen boligstiftelse

Våre medarbeidere

 

Hilde Aunvåg

Administrerende direktør

 

Ken Wenes

Avdelingsleder

 

Synnøve Antonsen

Sekretær

 

Audhild Fandin

Rådgiver

 

Asbjørg Husby

Regnskapssjef

 

Kjell Johansen

Porteføljeforvalter

 

Bjørn Tore Johnsen

Rådgiver

 

Birgit Kvamme

Rådgiver

 

Hege Langrød

Sekretær

 

Roger Skjelsvik

Finanscontroller

 

Magne Slørdahl

Porteføljeforvalter

 

Renate Søbstad

Rådgiver

 

Janne Øien

Rådgiver

 

Erik Andreas Skjetne

Leder risikostyring og kontroll

 

Styret i TKP (oppnevnt av Trondheim bystyre)

 • Leder: Ida Miriam Espolin Johnson
 • Nestleder: Svein Sivertsen
 • Medlem: Ferhat Guven
 • Medlem: Kjersti Aas
 • Medlem: Ragnar Torvik

Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene:

 • Medlem: Roger Mogseth
 • Medlem: Sonia Tangen

Adm. direktør i TKP:

Hilde Aunvåg

E-post: hilde.aunvag@tkp.no

Årsrapporter

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Vedtekter

TKP – Vedtekter

Opplysningsplikt

Som medlem er du forpliktet til å gi TKP de opplysningene som er nødvendige for vår saksbehandling. Dette gjelder også endringer i arbeidssituasjon, sykdomsforløp eller endringer i ytelse fra en annen pensjons- eller trygdeordning.

Brudd på opplysningsplikten kan medføre at pensjonsbeløpet blir krevd tilbakebetalt.

Etiske retningslinjer

TKP – Etiske retningslinjer

Samfunnsansvar

Målsetning 

Trondheim kommunale pensjonskasse skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Det overordnede målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige rammer. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.  

Retningslinjer for bærekraftige investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å bidra til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Vi anser klimarisiko som den viktigste bærekraftsrisikoen. 

Grunnprinsipper og minimumskrav  

I seleksjonen av forvaltere skal det gjøres en helhetlig vurdering av om forvalters tilnærming til ansvarlighet og bærekraft fremstår troverdig og effektiv. Både den interne forvaltningen og våre eksterne forvaltere skal jobbe i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI).  

TKP har som minimumskrav at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon.  

TKP stiller videre krav til transparens i porteføljen. I praksis betyr dette at TKP som et minimum skal få innsikt i underliggende investeringer ved henvendelse til forvalter. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse av retningslinjer for bærekraftige investeringer. 

TKP anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og følger opp at eksterne forvaltere etterlever SPUs offisielle ekskluderingsliste.  

Ambisjon og målsetninger  

TKP skal bidra til oppnåelse av Parisavtalens ambisiøse målsetning om maks 1.5 grad oppvarming over førindustrielt nivå, hvilket i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal være netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert ovenfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering.  

Operasjonalisering og oppfølging  

For å sikre etterlevelse skal bærekraftsfaktorer måles og rapporteres regelmessig. Porteføljen skal regelmessig gjennomlyses.  

ESG skal være en integrert del av investeringsbeslutningen for alle aktiva i porteføljen. Dersom en investering ikke anses forenlig med TKPs minstekrav eller målsetninger skal det innhentes relevant informasjon om den aktuelle investering og deretter skal TKP på selvstendig grunnlag vurdere konsekvens og reaksjonsform. Reaksjonsform avgjøres med bakgrunn i avvikets grovhet og systematikk. I første omgang skal forvalter inviteres til samtale og dialog for ytterligere klargjøring av TKPs posisjon. Salg av TKPs investering skal gjennomføres dersom den situasjonen som er konfliktfylt ikke endres. Positiv påvirkning er å foretrekke fremfor salg. Et salg anses som siste utvei. 

Kapitalforvaltning

Mål og strategi for kapitalforvaltningen 

Formålet med kapitalforvaltningen er å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor forsvarlige risikorammer og innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er et mål å oppnå minst en avkastning tilsvarende den garanterte renten til arbeidsgiverne.  

Pensjonskassens forvaltning har et langsiktig perspektiv, som skal sikre utbetaling av pensjon til dagens pensjonister og aktive medlemmer langt fram i tid. En god og forutsigbar avkastning er også viktig for å redusere arbeidsgivernes pensjonskostnader. Det skal også tas hensyn til utviklingen av pensjonskassens forpliktelser over tid, pensjonskassens risikobærende evne og medlemmenes interesser.  

Styret vedtar årlig pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi, med rammer for hvordan pensjonskassens midler skal forvaltes. Pensjonskassen skal ha oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll over risikoer i kapitalforvaltningen. De risikoer pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltningen av porteføljene skal være forsvarlig sett i forhold til pensjonskassens ansvarlige kapital. 

Aktivaallokering  

Over tid vil valg av overordnet strategi være avgjørende for avkastningsresultatene. Dette gjelder spesielt fordelingen mellom rentepapirer og aksjer, som i stor grad avledes av størrelsen på den ansvarlige kapitalen.  

TKPs aktivaallokering ved utgangen av de to siste årene vises i tabellen under.  

Forvaltningskapital  

Samlet forvaltningskapital var ved utgangen av 2021 18 802 millioner kroner, en økning på 1 871 millioner kroner fra 2020. De største bidragsyterne til økt forvaltningskapital var avkastning og premieinntekter fratrukket pensjonsutbetalinger. Forvaltningskapitalen er delt i en kollektivportefølje (kundenes pensjonsmidler) og en selskapsportefølje (pensjonskassens egne midler), som utgjør hhv 91 og 9 prosent. Midlene er under felles forvaltning. 

Innhold