« pensjonsordbok

AFP

Avtalefestet pensjon AFP er en førtidspensjonsordning som ble innført etter avtale mellom LO og NHO ved lønnsoppgjøret i 1988. AFP er nå endret til AFP-livsvarig og AFP vil endres betraktelig for deg som er født etter 1962.