Uførepensjon

Blir du nødt til å slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Utbetaling av uførepensjon skjer som hovedregel først når du har vært sykemeldt i ett år.

TKP kan innvilge:

– Hel eller delvis uførepensjon
– Uførepensjonen kan være varig eller midlertidig
– Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20%. (Graden beregnes i forhold til hvor stort inntektsbortfallet er, ikke på bakgrunn av stillingsnedgang).

Midlertidig uførepensjon

Dette er en ytelse du kan få fra TKP samtidig med ytelse fra NAV. Hos NAV forutsetter det at du er minimum 50 % ufør for å kunne motta arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. TKP kan derimot under visse forutsetninger innvilge en lavere uføregrad enn NAV.

Varig uførepensjon

Varig ytelse fra TKP betinger at du mottar en varig uføretrygd fra NAV.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgivers oppgave å følge deg opp når du er langtidssykemeldt, og som har ansvaret for at du og TKP får den informasjonen vi trenger. Dette er viktig for at du skal starte søknadsprosessen i god tid før lønnen opphører.

Iverksettelse/oppstart av pensjonen

Vi gjør oppmerksom på at innvilget uførepensjon ikke blir iverksatt før maksdato er nådd eller lønn er endret/stanset. Vi avventer oppstart til vi har fått bekreftet stans- eller endringsdato for lønn. Dette på grunn av at maksdato ofte forskyves og endres etter at søknad er innsendt (for eksempel på grunn av uttak av ferie i sykepengeperioden).

Vilkår for uførepensjon:

Uførepensjon fra TKP kan gis til den som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som følge av dette må arbeide mindre enn tidligere. Vi kan innvilge varig eller midlertidig pensjon.

Hel eller delvis pensjon

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor arbeidsufør du til enhver tid er. Dersom helsetilstanden din blir bedre, vil vi endre pensjonsutbetalingen i samsvar med uføregraden/forventet inntekt, pensjonen din blir inntektsredusert. Det er veldig viktig at du gir TKP informasjon om endringer. Har du beholdt en del av arbeidsevnen slik at du kan fortsette i delvis stilling eller skaffe deg inntekter ved annet arbeid, vil uføregraden bli fastsatt i forhold til den reduksjonen av inntekten som sykdommen har medført.

Dersom du har delvis alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP, kan du søke uførepensjon for den delen av stillingen som du fortsatt jobber i hvis du blir syk.

I folketrygden kreves det at uføregraden må være minst 50 prosent. TKP kan under visse forutsetninger innvilge uførepensjon også ved lavere uføregrad enn 50 prosent (men minimum 20%).

Ytelse fra NAV

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra TKP, er det et krav at du også søker om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden. Søknaden om uførepensjon fra TKP blir behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV. Dette forutsetter innhenting av legeopplysninger, og lønn er stanset eller redusert. (Eget legeerklærings- og egenerklæringsskjema fåes av TKP).

Viktig!

Søknaden om uførepensjon fra TKP blir behandlet når vi har mottatt all nødvendig informasjon. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden din.

Karens og vurdering av sykdom

Karens: Dersom du blir arbeidsufør innen 2 år etter at du tiltrådte stillingen, og uførheten skyldes en sykdom du led av, eller hadde symptomer på og antas å ha kjent til da du ble innmeldt i forsikringsordningen, vil du normalt ikke ha rett til uførepensjon. Det skal på samme måte også ses bort fra økning i stillingsprosenten senere enn 2 år før uførheten, dersom denne skyldes en sykdom du led av, eller hadde symptomer på og antas å ha kjent til ved økningen.

Vurdering av sykdom: Ved vurdering om det foreligger sykdom, benyttes samme sykdomsbegrep som i folketrygden. Det skal videre løpe tilsvarende ytelse fra folketrygden.

Andre mer detaljerte vilkår går på behandlings- og arbeidsavklaringsopplegg. Midlertidig uførepensjon kan gis i de tilfeller hvor den pensjonsberettigede er under behandling med sikte på bedring av ervervsevnen, under arbeidsrelaterte tiltak/arbeidsutprøving, eller er under oppfølging av NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt. Hvis man uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbudet som nevnt, faller uførepensjonen bort. Det er forutsatt at det skjer en viss aktivitet for å kunne få ytelse.

Beregning av uførepensjon nytt fra 01.01.2015

Medlemstid

Medlemstiden regnes som om du hadde vært frisk og fortsatt i samme stilling frem til aldersgrensen, men ikke over 67 år. Denne «ekstra» medlemstiden beholder du når du ved aldersgrensen gått over fra uførepensjon til alderspensjon.

Den som har fått innvilget uførepensjon før 01.01.2015, og som har aldersgrense 70 år, vil få medlemstiden omregnet ved overgang til alderspensjon, slik at man får medregnet til 67 år.

Pensjonsgrunnlag/deltidsstilling

Pensjonen blir beregnet ut i fra det pensjonsgrunnlaget som du har når sykepengene dine opphører. Den stillingsprosenten medlemmet hadde før sykdom, skaden eller lyten oppstod, skal legges til grunn ved beregning. Når du ved aldersgrensen for stillingen din, eller ved fylte 67 år, går over på alderspensjon, beregnes alderspensjonen ut fra gjennomsnittlig deltid. Noen vil derfor oppleve at utbetaling av alderspensjon blir lavere enn ved uførepensjon.

Revurdering

Spørsmålet om du fortsatt har krav på uførepensjon og uføregraden kan til enhver tid tas opp til ny behandling.

Regulering av uførepensjon

Uførepensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten frem til fylte 67 år.

Inntekt og uførepensjon

Dersom inntekten din endres etter innvilgelse av uførepensjon fra TKP, skal utbetalingen som hovedregel endres både ved uttak av delvis og full uførepensjon.

Vær oppmerksom på at reglene vedrørende inntekt er annerledes i folketrygden.

Slik søker du uførepensjon

For å søke om uførepensjon, må du sende oss søknadsskjema. Vi skal normalt ikke ha legeerklæring i tillegg. Du vil få beskjed fra oss dersom vi trenger legeopplysninger.

Søk her

Etteroppgjør for uførepensjon

Når skatteoppgjøret er klart, beregner TKP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Hvordan foregår etteroppgjøret?

Hvor mye du får ubetalt i uførepensjon fra TKP er basert på hva vi har fått opplyst at du forventet i inntekt ved siden av uførepensjon. Når skatteoppgjøret er klart får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva din faktiske inntekt var.

I det årlige etteroppgjøret ser vi om du har fått utbetalt riktig pensjon eller ikke.

Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da vil du få et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.

For at du skal få riktig utbetalt pensjon i fremtiden, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Skjer det endringer i inntekten din, må du opplyse TKP om dette.

Hva er det som regnes som inntekt?

  • All skattbar personinntekt, unntatt arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV
  • Omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og næringsinntekt regnes også som inntekt

 Inntekt som vi har holdt utenfor beregningen er

  • Arbeidsinntekt vi har beregnet at du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon
  • Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden
  • Foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger

Har du mer inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret?

Du kan sjekke om en større del av inntekten skal holdes utenfor etteroppgjøret, enn det vi allerede har holdt utenfor. Det kan gi deg et bedre etteroppgjør.

Disse inntektene kan du kreve at TKP holder utenfor etteroppgjøret:

  • Inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss, men som ble utbetalt i det året vi gjør etteroppgjør for. Dette gjelder også næringsinntekt
  • Feriepenger som er opptjent av helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble tatt ut (etterslepsinntekt)
  • Feriepenger av inntekt som du hadde samtidig med at du fikk uførepensjon fra TKP kan du ikke holde utenfor etteroppgjøret.

Du kan rette opp etteroppgjøret ved å sende dokumentasjon på når inntekten var tjent opp. Det gjør du lettest ved å sende oss siste lønnslipp fra før du ble innvilget uførepensjon. Sender du annen dokumentasjon enn lønnslippen, er det viktig at dokumentasjonen viser hva du tjente før du ble innvilget uførepensjon.

Hvis den økte inntekten skyldes et godt lønnsoppgjør

Du kan søke om å få lønnsøkningen med i inntektsgrensen din. Da unngår du å få redusert pensjon. Lønnsøkningen må være høyere enn den årlige reguleringen av grunnbeløpet for at den skal ha betydning for pensjonen din. Det må også være fra en stilling som gir rett på offentlig tjenestepensjon.

Du søker om å få økt inntektsgrense ved å sende oss dokumentasjon på lønnsøkningen. Dette gjør du enklest ved å sende oss kopi av lønnslippene før og etter lønnsøkningen, slik at vi ser hvor stor økningen er.

Klage på vedtak/Endring nedbetalingsplan

Hvis du har mottatt brev med krav fra TKP, følger det også med et forslag til nedbetalingsplan for nevnte krav. Hvis du ønsker en annen nedbetalingsplan, eller du er uenig i vårt vedtak, kan du be oss se på saken på nytt.

Vi ber deg benytte følgende skjema:

Innhold