Alderspensjon for deg som er født i 1943 – 1953

Alderspensjon fra TKP er en livsvarig ytelse, som løper fra første dag etter at lønn fra din arbeidsgiver er stanset. Hvor mye du får i alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen (TKP) avhenger av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV).

Når kan jeg ta ut min alderspensjon?

  • Når du fyller 67 år
  • Du kan slutte helt eller delvis. Stillingsreduksjonen din må minst utgjøre 10 % av full stilling
  • Stillingens aldersgrense er oppnådd (særaldersgrense ved 60, eller 65 år)
  • 85 års regelen.

Er summen av din alder og tjenestetid minimum 85 år kan du gå av inntil 3 år før din særaldersgrense.

Hvor mye kan jeg få i pensjon?

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon (TKP) og folketrygden (NAV) utgjør samlet sett minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget om du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år.

Hva får du?

Full alderspensjon skal samlet utgjøre minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år. For å få 66 prosent må du ha jobbet i en 100 prosent stilling i 30 år, når du går av med pensjon. Har du for eksempel jobbet 20 år i en stilling med offentlig tjenestepensjon får du litt forenklet 20/30 deler av full tjenestepensjon.

Har du jobbet deltid blir din gjennomsnittlige stillingsprosent lagt til grunn for pensjonsgrunnlaget. Har du mer enn 30 års medlemstid brukes gjennomsnittet av de 30 besteårene.

Størrelsen på pensjonen din er avhengig av:

  • Pensjonsgrunnlaget (sluttlønn justert for gjennomsnittlig stillingsprosent)
  • Opptjeningstiden
  • Levealdersjustering
  • Samordning med pensjon fra folketrygden (NAV).
  • Individuell garanti

Forsørger du barn under 18 år har du rett på et barnetillegg.

Hva skjer om jeg vil jobbe etter 67 år?

Fortsetter du å jobbe etter 67 år kan din tjenestepensjon bli både større og mindre. Noen kan ende opp med å få ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge etter fylte 67 år. Les mer om dette i «Inntekt og alderspensjon».

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Truls ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra 67 år. Han har jobbet i 100 prosent stilling med offentlig tjenestepensjon fra TKP i 30 år og har et pensjonsgrunnlag på 500.000 kroner når han slutter ved 67 år. Brutto alderspensjon blir:

500.000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

Det er samlet pensjon fra offentlig tjenestepensjon (TKP) og folketrygden (NAV) som til sammen skal bli minimum 330.000 kroner. Blir samlet pensjon etter levealdersjustering lavere enn 66 prosent av lønnen beregnet ved 67 år, får Truls et individuelt garantitillegg som sikrer at samlet pensjon utgjør 66 prosent. 

Samordning, hva betyr det?

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Offentlig tjenestepensjon samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra du er 67 år, eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjør et fradrag for folketrygd som trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Resten utbetales som tjenestepensjon fra TKP. Normalt er fradraget for folketrygden litt mindre enn det som faktisk kommer til utbetaling slik at netto tjenestepensjon og folketrygden utgjør litt over 66 prosent.

Alderspensjonen før fylte 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden. Mottar du annen ytelse fra NAV, eks. AAP, uførepensjon eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra TKPsamordnes med disse.

Samordningsreglene finner du her: «Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)».

Levealdersjustering

Alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Reglene om levealdersjustering ble innført med pensjonsreformen og gjelder for de som er født i 1943 eller senere. Alderspensjonen fra TKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år.

Pensjonen blir justert ut fra forventet levealder for ditt årskull og ved økt levealder blir pensjonsnivået lavere for en gitt uttaksalder. Det vil si at så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Pensjonen for årskullene til og med 1953 blir justert med et forholdstall som blir fastsatt av NAV det året du fyller 61 år. Forholdstallet avhenger av hvilken alder du velger å ta ut pensjonen.

Les mer om levealdersjustering med forholdstall på nav.no

Individuell garanti

Levealdersjustering kan medføre at samlet pensjon fra TKP og folketrygden kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. De som har offentlig tjenestepensjon, som er født i 1958 eller tidligere, har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre deg 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra for eksempel TKP.

Garantien beregnes ved 67 år eller senere

Dersom du går av før 67 år, eller om du jobber til du er 67 år så blir garantien beregnet ved 67 år. Pensjonen fra TKP skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at man i beregningen av garantitillegget legger til grunn hva den samlede pensjonen blir ved 67 år eller ved pensjonering dersom du går av senere.

Mangler du opptjening

Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra TKP og folketrygden.

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent.

Alderspensjon og inntekt

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra TKP.

Hvordan lønnen din påvirker pensjonen din avhenger av hvor du jobber og når du er født. Folketrygden og TKP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

• Jobber du i en stilling som gir medlemskap i den offentlige tjenestepensjonsordningen, kan tjenestepensjonen din fra TKP bli redusert.

• Jobber du hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.

Pensjonistlønn kan være et alternativ

Pensjonistlønn kan være en mulighet for deg som vil jobbe i det offentlige samtidig som du mottar pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din i TKP redusert. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av alderspensjon. Sjekk med din arbeidsgiver om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.

Innhold