Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere (ingen rett før 01.01.20)

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjonsordning. Det nye regelverket omfatter alderspensjon og AFP og gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.

Dette gjelder deg som er ung og får hele din pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon etter 2020, og ingenting fra pensjonsordninger som gjaldt før 2020 eller fra overgangsordninger. Din pensjon kalles for påslagspensjon eller alderspensjon fra 2020.

Fra 2020 starter du opptjening til alderspensjon i en «alleårsmodell» og får mer fleksibilitet. Du tjener opp alderspensjon til du blir 75 år om du fortsetter å jobbe. Pensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år og den blir ikke avkortet mot lønn. Den årlige pensjonen blir vesentlig større om du utsetter uttaket.

Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden (NAV), og blir derfor kalt påslagsordningen.

Pensjonsopptjeningen blir fra 2020 svært lik reglene for folketrygden for de som er født i 1963 eller senere, men satsene for opptjening er forskjellig.

  • Alderspensjonen tjenes opp ved at 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 0–12 G (ca 1.200.000 kroner) legges i en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonen. 
  • Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for pensjonsgrunnlag (lønn) du har mellom 7,1 G (ca 710.000 kroner) og 12 G. Opptjeningen er høy fordi du ikke får opptjening i folketrygden utover 7,1 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner (01.05.20).

Vilkår for uttak

  • Du kan starte uttak av alderspensjon fra påslagsordningen når som helst mellom 62 og 75 år.
  • Du kan variere din uttaksgrad (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent). Du kan endre uttaksgraden en gang i året, og du kan når som helst øke den til 100 prosent eller stanse den.
  • Unntak: For at du skal kunne ta ut pensjon fra påslagsordningen gradert, kreves det at årlig pensjon ikke blir lavere enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).
  • Hvis du også mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, kan samlet uttaksgrad på uførepensjonen og pensjon fra påslagsordningen ikke overstige 100 prosent.
  • Du kan ha arbeidsinntekt uten avkortning av alderspensjonen (også fra offentlig sektor).

Den årlige alderspensjon din fra påslagsordningen blir høyere jo senere du tar den ut (levealdersjustering). Påslagsbeholdningen deles på et delingstall (forventet gjenstående leveår for ditt årskull på det tidspunktet du tar ut pensjon).

Nye samordningsregler

Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden. De nye samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjon skal beregnes sammen med pensjon basert på de nye reglene for opptjening i folketrygden.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Dette kalles ofte for bruttopensjon. For å beregne netto tjenestepensjon må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Men det er ikke faktisk folketrygd som trekkes fra, men en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning.

De nye samordningsfordelene

Verdien av samordningsfordeler skal videreføres, men det løses på en ny måte med det nye regelverket. Siden offentlig tjenestepensjon skal samordnes med den nye folketrygden som beregnes som en pensjonsbeholdning tar samordningen utgangspunkt i denne.

Slik skal verdien av samordningsfordelene videreføres:

2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden (folketrygdbeholdningen) skal holdes utenom samordningen. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået for alle, men utgjør mest i kroner for de som har høy inntekt.

Kronebeløp

Et kronebeløp på 2,5 G utbetales som et direkte påslag, uavhengig av samordningen. Dette beløpet tilsvarer omtrent 250.000 kroner for de som har full tjenestetid. Det skal regnes om til pensjon og levealdersjusteres ved hjelp av delingstallene.

Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået mest for personer med lav inntekt. Det sikrer dessuten at de som er født etter 1954 får utbetalt noe tjenestepensjon. Samordningsfordelen som andel av samlet pensjon, avtar med inntekt.

Dersom du er ufør

Hvis du mottar uførepensjon, beregnes opptjening til påslagsbeholdningen ut fra inntekten du hadde før du ble ufør.

Oppsatt rett

Hvis du slutter i medlemspliktig stilling før du er 62 år og har ett års samlet tjenestetid eller mer i offentlig tjenestepensjonsordning, får du en oppsatt rett fra påslagsordningen. Det betyr at du i fremtiden har rett til å ta ut alderspensjon fra din oppsparte pensjonsbeholdning (tidligst fra fylte 62 år).

Dersom du har særaldersgrense

Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 70 år.

Uavklarte regler

Det er ikke vedtatt endelige regler for opptjening til påslagsordningen for personer med særaldersgrense. Inntil videre gjelder reglene i gammel tjenestepensjonsordning (bruttoordningen). Dette betyr at du kan ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen etter regler i bruttoordningen før 67 år, forutsatt at du er aktivt medlem når du ønsker å ta ut pensjon. Du må fratre eller trappe ned stillingen for å ta ut pensjon etter disse reglene.
Alderspensjon etter regler i bruttoordningen faller bort dersom du velger å ta ut pensjon etter nye regler i påslagsordningen.

Vi gjør oppmerksom på at regelverket for medlemmer med særaldersgrense kan bli endret senere. Du som har særaldersgrense vil få mer informasjon om dette etter at nye regler eventuelt er vedtatt. Pr. nå har ikke partene blitt enige og det ventes først en løsning til høsten 2021.
Det er likevel bestemt at ansatte som er født i 1963 og har 60 års aldersgrense har rett til å gå av med alderspensjon etter særaldersgrensen i 2020.

Ny avtalefestet pensjon (AFP) endres til AFP-livsvarig

I de reglene som trådte i kraft 1. januar 2020 er det avtalt at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden (NAV).

Vilkår for AFP-livsvarig

Det vil være vilkår som må oppfylles for at du skal kunne få AFP. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Du beholder dermed AFP-rettighetene dine hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor.

Opptjening

Avtalen sier at du får opptjening til AFP fra 13 til 62 år. Opptjeningen utgjør 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden opp til 7,1 G. Arbeidsgiver sparer ikke til din AFP i en egen beholdning, men betaler regningen den dagen du får AFP.

Uavklarte regler

Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir endret, vil dette også kunne få følger for AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Det er ventet at en ny ordning kan tas inn i mellomoppgjøret i 2021.

Betinget tjenestepensjon

Dersom du ikke fyller vilkårene for å få AFP, kan du isteden få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør eller slutter i jobb før du er 62 år.

Opptjening i en betinget beholdning

Opptjening til betinget tjenestepensjon starter 1. januar 2020. Arbeidsgiver sparer til betingede tjenestepensjon mens du er medlem i pensjonsordningen frem til du er 62 år. Du får da opptjening i en pensjonsbeholdning, som kalles betinget beholdning. Hvert år øker din betinget beholdningen din med:

Du tjener også opp betinget beholdning hvis du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen. Opptjening til betinget beholdningen beregnes da ut fra inntekten du hadde før du ble ufør.

Hvis du slutter i medlemspliktig stilling før du er 62 år og har minst ett års samlet tjenestetid i offentlig tjenestepensjonsordning, får du en oppsatt rett. Det betyr at du i fremtiden har rett til å ta ut betinget tjenestepensjon fra din oppsparte betinget beholdning dersom du ikke kan få AFP.

Vilkår for betinget tjenestepensjon

  • Du får ikke betinget tjenestepensjon hvis du har rett til offentlig eller privat AFP. Din oppsparte betinget beholdning vil da bli benyttet til å betale deler av din AFP.
  • Du kan ta ut betinget tjenestepensjon fra du fyller 62 år. Hvis du tar ut betinget tjenestepensjon etter 70 år, beregnes pensjonen som om den er tatt ut fra 70 år.
  • Du kan kun ta ut 100 prosent betinget tjenestepensjon. Pensjonen kan ikke stanses etter uttak.

Årlig betinget tjenestepensjon blir høyere jo senere du tar den ut (levealdersjustering). Betinget beholdning deles på et delingstall. Delingstallet er forventet gjenværende leveår for ditt årskull ved start uttak.

Innhold