Alderspensjon for deg som er født i 1959 -1962

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Individuell garanti i offentlig tjenestepensjon blir gradvis utfaset og levealdersjusteringen får større betydning. Det samlede pensjonsnivået blir gradvis lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved avgang ved 67 år.

Du kan få mindre enn 66 prosent ved 67 år

Er du født mellom 1959 og 1962 blir samlet alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon og folketrygden normalt lavere enn 66 prosent.

Vil du ha en samlet alderspensjon på minst 66 prosent må du jobbe lenger enn til 67 år. Du må også vente med å ta ut pensjon til du går av. Det er hovedsakelig økt folketrygd som bidrar til høyere pensjon om du jobber etter 67 år, hvis du har full opptjening i offentlig tjenestepensjon.

Når kan jeg ta ut min alderspensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra TKP når de fyller 67 år. Du må redusere stillingen din helt eller delvis for å ha rett til alderspensjon. Noen kan ta ut alderspensjon fra TKP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Her ser du oversikten over særaldersgrensene.

Samordning er fradrag for folketrygd

Er du født mellom 1959 og 1962 har du en alderspensjon i bruttopensjonsordningen på 66 prosent. som skal levealdersjusteres og samordnes med folketrygden. Folketrygden utbetales fullt ut, men det beregnes et fradrag for alderspensjon fra folketrygden i tjenestepensjonen. Det kalles for samordning. Reglene for samordning avgjør hvor mye som skal utbetales fra tjenestepensjonen.

Du kan lese mer om hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra folketrygden i samordningsloven «Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon». 

Pensjonen blir levealdersjustert

Pensjonen din beregnes ut fra forventet levealder for årskullet ditt ved uttaket av pensjon. Det kalles levealdersjustering og gjelder både folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres slik som folketrygden. Pensjonen utbetales livsvarig.

Alderspensjon fra folketrygden for årskullene fra 1954 -1962 skal delvis levealdersjusteres med forholdstall og delvis delingstall. De blir fastsatt av Nav det året du fyller 61 år, og de varierer med alderen for uttak av pensjon.

Du kan lese mer om levealdersjustering med forholdstall og delingstall på nav.no. 

Tjenestepensjonen kan bli lavere om du jobber etter 67 år

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan bli lavere om du jobber etter 67 år. Tjenestepensjonen blir normalt lavere om du jobber etter at du har kompensert for levealdersjustering.

Hva er individuell garanti?

De som er født i 1958 eller tidligere har en individuell garanti. Den individuelle garantien sikrer dem 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet alderspensjon fra folketrygden (Nav) og offentlig tjenestepensjon. Dette gjelder de som har full opptjening når de går av med pensjon. Blir samlet pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon mindre enn 66 prosent etter samordning og levealdersjustering, får de et individuelt beregnet garantitillegg som løfter samlet pensjon til 66 prosent. Garantien beregnes ved 67 år eller ved senere uttak av pensjon og legger til grunn at folketrygd tas ut samtidig med tjenestepensjonen.

Denne individuelle garantien skal fases ut for deg som er født mellom 1959 og 1962

Det gjennomføres ved at du får en andel av det garantitillegget som eldre årskull fikk. Dette garantitillegget skal avkortes ut fra årskull og tjenestetid før 2011. 

Samlet pensjonen blir derfor lavere beregnet som andel av lønn ved 67 år for yngre årskull. Det er fordi effekten av levealdersjustering blir sterkere for yngre årskull og fordi den individuelle garantien utfases.

Hva beregnes pensjonen av?

Alderspensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt. Pensjonsgrunnlaget er sluttlønnen justert for gjennomsnittlig deltid. Har du jobbet deltid, blir din gjennomsnittlige stillingsprosent de 30 beste årene lagt til grunn for pensjonsberegningen.

Størrelsen på pensjonen din fra TKP er avhengig av

  • Pensjonsgrunnlag (sluttlønn justert for gjennomsnittlig deltid)
  • opptjeningstiden
  • levealdersjustering
  • samordning med pensjon fra folketrygden (Nav)
  • individuell garanti

Har du ikke full opptjening

Har du ikke full opptjening med 30 år, men for eksempel 25 år på får du 25/30 deler i beregningen istedenfor 30/30. Da skal også samordningsfradraget beregnes med 25/30 deler.

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent.

Har du tidligere hatt offentlig tjenestepensjon i TKP?

Tidligere medlemmer kan få alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra TKP. 

Innhold