Alderspensjon for deg som er født i 1954 – 1958

Alderspensjon fra TKP er en livsvarig ytelse, som løper fra første dag etter at lønn fra din arbeidsgiver er stanset.

Hvor mye du får i alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen (TKP) avhenger av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV).

Når kan jeg ta ut min alderspensjon?

 • Når du fyller 67 år
 • Du kan slutte helt eller delvis. Stillingsreduksjonen din må minst utgjøre 10 % av full stilling
 • Stillingens aldersgrense er oppnådd (særaldersgrense ved 60, eller 65 år)
 • 85 års regelen.

Er summen av din alder og tjenestetid minimum 85 år kan du gå av inntil 3 år før din særaldersgrense, dette kalles 85-årsregelen.

Hvor mye kan jeg få i pensjon?

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon (TKP) og folketrygden (NAV) utgjør samlet sett minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget om du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år.

Hva får du?

Full alderspensjon skal samlet utgjøre minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år. For å få 66 prosent må du ha jobbet i en 100 prosent stilling i 30 år, når du går av med pensjon. Har du for eksempel jobbet 20 år i en stilling med offentlig tjenestepensjon får du litt forenklet 20/30 deler av full tjenestepensjon.

Har du jobbet deltid blir din gjennomsnittlige stillingsprosent lagt til grunn for pensjonsgrunnlaget. Har du mer enn 30 års medlemstid brukes gjennomsnittet av de 30 besteårene.

Størrelsen på pensjonen din er avhengig av:

 • Pensjonsgrunnlaget (sluttlønn justert for gjennomsnittlig stillingsprosent)
 • Opptjeningstiden
 • Levealdersjustering
 • Samordning med pensjon fra folketrygden (NAV).
 • Individuell garanti

Forsørger du barn under 18 år har du rett på et barnetillegg.

Alderspensjon før 67 år

Dersom du har særaldersgrense kan du slutte i stilingen din og ta ut alderpensjon fra TKP før fylte 67 år.
Starter du uttak av alderspensjon fra NAV før 67 år vil du få begge pensjonene fullt ut frem til fylte 67 år. Det betyr at pensjonen ikke samordnes og levealdersjusteres før ved fylte 67 år. Har du derimot en annen ytelse fra NAV, slik som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra TKP reduseres.

Hva skjer om jeg vil jobbe etter 67 år?

Fortsetter du å jobbe etter 67 år kan din tjenestepensjon bli både større og mindre. Noen kan ende opp med å få ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge etter fylte 67 år.

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Truls ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra 67 år. Han har jobbet i 100 prosent stilling med offentlig tjenestepensjon fra TKP i 30 år og har et pensjonsgrunnlag på 500.000 kroner når han slutter ved 67 år. Brutto alderspensjon blir:

500.000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

Det er samlet pensjon fra offentlig tjenestepensjon (TKP) og folketrygden (NAV) som til sammen skal bli minimum 330.000 kroner. Blir samlet pensjon etter levealdersjustering lavere enn 66 prosent av lønnen beregnet ved 67 år, får Truls et individuelt garantitillegg som sikrer at samlet pensjon utgjør 66 prosent.

Samordning, hva betyr det?

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Offentlig tjenestepensjon samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra du er 67 år, eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjør et fradrag for folketrygd som trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Resten utbetales som tjenestepensjon fra TKP. Alderspensjonen før fylte 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden. Mottar du annen ytelse fra NAV, eks. AAP, uførepensjon eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra TKPsamordnes med disse.

Samordningsreglene finner du her: «Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)».

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig for TKP å beregne alderspensjonen for de som er født mellom 1954 og 1962.

Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden. De nye samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjonen skal beregnes sammen med pensjon basert på de nye reglene for opptjening i folketrygden. Disse reglene innfases gradvis for alle som er født mellom 1954 og 1962. 1954-kullet blir 67 år i 2021 og reglene gjør det mulig å beregne pensjonen deres.

Hva betyr de nye reglene?

De nye samordningsreglene styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd.

De bidrar til at de som er født i 1954 eller senere får utbetalt noe tjenestepensjon. Det blir dermed færre eller ingen nullpensjonister.

Mange som er født i 1963 eller senere får alderspensjon som er opptjent før 2020. Denne blir samordnet med reglene som beskrives her.

Hvordan samordnes pensjonen?

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Dette kalles ofte for bruttopensjon. For å beregne netto tjenestepensjon må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Men det er ikke faktisk folketrygd som trekkes fra, men en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning.

Alderspensjon for deg som er født i 1954 – 1958

Alderspensjon for deg som er født i 1954 – 1958

Folketrygd og samordningsfradrag

I praksis skjer samordningen ved at pensjon fra folketrygden betales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres med samordningsfradraget. Forskjellen mellom 66 prosent av lønnen og samordningsfradraget, utgjør det du får i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Det kalles ofte for netto tjenestepensjon. De nye samordningsreglene sier hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden når denne er beregnet etter nye regler.

For å forstå litt om den nye måten å samordne pensjon på, bør du derfor kjenne litt til prinsippene for de nye reglene for opptjening i folketrygden:

I ny folketrygd tjener du opp alderspensjon med 18,1 prosent av inntekten inntil 7,1 G. Den opptjente pensjonen samles i en pensjonsbeholdning. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner. Årlig pensjon beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på et delingstall. Delingstallet kan forstås som det antall år et bestemt årskull forventes å leve fra uttakstidspunktet for pensjonen. Når offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd, blir begrepet pensjonsbeholdning i ny folketrygd sentralt.

Alderspensjon for deg som er født i 1954 – 1958

Alderspensjon for deg som er født i 1954 – 1958

Dagens samordning

Med dagens samordningsregler blir fradraget for folketrygdens ytelser ofte lavere enn det som faktisk utbetales fra folketrygden. Det er fordi deler av folketrygden er samordningsfri, og det øker tjenestepensjonen. Dette kalles for samordningsfordeler.

De nye samordningsreglene

Verdien av samordningsfordeler skal videreføres, men det løses på en ny måte. Siden offentlig tjenestepensjon skal samordnes med den nye folketrygden som beregnes som en pensjonsbeholdning tar samordningen utgangspunkt i denne.

Slik skal verdien av samordningsfordelene videreføres:

2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden (folketrygdbeholdningen) skal holdes utenom samordningen. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået for alle, men utgjør mest i kroner for de som har høy inntekt.

Et kronebeløp på 2,5 G utbetales som et direkte påslag, uavhengig av samordningen. Dette beløpet tilsvarer omtrent 250.000 kroner for de som har full tjenestetid. Det skal regnes om til pensjon og levealdersjusteres ved hjelp av delingstallene. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået mest for personer med lav inntekt. Det sikrer dessuten at de som er født etter 1954 får utbetalt noe tjenestepensjon. Samordningsfordelen som andel av samlet pensjon, avtar med inntekt.

Samordning med privat AFP

Alderspensjonen fra TKP skal samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra NAV, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP.

Fradraget for privat AFP blir forholdsmessig redusert dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Mangler du opptjening

Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra TKP og folketrygden.

Ny folketrygd innfases

Når du er født i perioden fra 1954 til og med 1958, har du opptjening i folketrygden både etter det gamle regelverket og det nye som ble innført i 2011. Det betyr at en del av pensjonen fra folketrygden blir beregnet etter nye regler og en del blir beregnet etter gamle regler.

Vekting av alderspensjonen

Du som er født i 1954 – 1958 vi altså få alderspensjonen fra TKP som er samordnet og levealdersjustert på to forskjellige måter. Pensjon skal først beregnes fullt ut etter hver av de to metodene. Vi kommer da frem til to nettopensjoner, som deretter skal vektes på samme måte som fordelingen av gammel og ny folketrygd for ditt årskull.

Summen av de to beløpene blir din alderspensjon fra TKP.

Levealdersjustering

Alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Reglene om levealdersjustering ble innført med pensjonsreformen og gjelder for de som er født i 1943 eller senere. Alderspensjonen fra TKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år.

Pensjonen blir justert ut fra forventet levealder for ditt årskull og ved økt levealder blir pensjonsnivået lavere for en gitt uttaksalder. Det vil si at så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Pensjonen for årskullene til og med 1953 blir justert med et forholdstall som blir fastsatt av NAV det året du fyller 61 år. Forholdstallet avhenger av hvilken alder du velger å ta ut pensjonen.

Les mer om levealdersjustering med forholdstall på nav.no

Individuell garanti

Levealdersjustering kan medføre at samlet pensjon fra TKP og folketrygden kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. De som har offentlig tjenestepensjon, som er født i 1958 eller tidligere, har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre deg 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra for eksempel TKP.

Garantien beregnes ved 67 år eller senere

Dersom du går av før 67 år, eller om du jobber til du er 67 år så blir garantien beregnet ved 67 år. Pensjonen fra TKP skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at man i beregningen av garantitillegget legger til grunn hva den samlede pensjonen blir ved 67 år eller ved pensjonering dersom du går av senere.

Mangler du opptjening

Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra TKP og folketrygden.

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Les mer i «Slik blir pensjonen din regulert».

Alderspensjon og inntekt

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra TKP.

Hvordan lønnen din påvirker pensjonen din avhenger av hvor du jobber og når du er født. Folketrygden og TKP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

 • Jobber du i en stilling som gir medlemskap i den offentlige tjenestepensjonsordningen, kan tjenestepensjonen din fra TKP bli redusert.
 • Jobber du hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.

Pensjonistlønn kan være et alternativ

Pensjonistlønn kan være en mulighet for deg som vil jobbe i det offentlige samtidig som du mottar pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din i TKP redusert. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av alderspensjon. Sjekk med din arbeidsgiver om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.

Innhold