AFP – Avtalefestet pensjon

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. De fleste som går av med AFP får mellom 50 og 70 prosent av lønnen utbetalt i AFP. Logg inn på Medlemsportal og se hvor mye du kan få i vår Pensjonsveileder. 

Vilkår for uttak av AFP.

Har jeg krav på AFP?

De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP. Det er spesielle krav for å kunne gå av med AFP. I tillegg til at du er fylt 62 år må du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosent av full stilling.

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. 

Kan jeg gå av delvis med AFP?

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling. Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt eller arbeidstid.

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 30.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn toleransebeløpet på 30.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette til TKP.

Hva skjer om jeg tjener mer enn jeg har oppgitt?

TKP foretar etteroppgjør av all avtalefestet pensjon. Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når TKP mottar opplysninger om inntekten din fra skatteoppgjøret, blir den sammenlignet med den inntekten som din AFP er beregnet ut fra. 

Når sammenligningen er foretatt, får du et brev med informasjon om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon. 

Er det en forskjell på mer enn 30.000 kroner mellom oppgitt inntekt og det du faktisk tjente, har du mottatt feil pensjon. Din AFP blir da beregnet korrekt i forhold til den inntekten du faktisk mottok. For mye utbetalt pensjon blir trukket fra din løpende pensjon. For lite pensjon blir etterbetalt.

Det er to former for AFP

Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. AFP blir redusert for arbeidsinntekt.

 1. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP beregnes som en alderspensjon fra folketrygden, med grunnpensjon basert på botid og tilleggspensjon basert på opptjening. AFP utgjør forenklet sett omtrent det samme som en alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Forskjellen er at AFP ikke levealdersjusteres. All pensjonsgivende inntekt i folketrygden blir lagt til grunn for beregningen. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20.400 kroner per år. Går du av med AFP før 65 år får du godskrevet framtidige pensjonspoeng i folketrygden til og med det året du fyller 66 år. Dette kalles ofte for folketrygdberegnet AFP.
 2. Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet som en folketrygdberegnet AFP, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra TKP. Har du rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon fra TKP 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening. Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i TKP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Har du mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert. AFP beregnet som en alderspensjon fra TKP kalles ofte for tjenestepensjonsberegnet AFP.

Hvor lenge får jeg AFP?

Du får AFP fram til og med den måneden du fyller 67 år. Har du tatt ut AFP, får du automatisk utbetalt alderspensjon fra TKP deretter, men du må huske å ta ut alderspensjon fra folketrygden (Nav) fra og med måneden etter at du fylte 67 år.

Dette må du gjøre for å få AFP

 1. Sjekk om du oppfyller vilkårene for å få AFP før du sier opp stillingen din.
 2. Bli enig med arbeidsgiveren din om tidspunkt for fratredelse fra stillingen din og eventuelt framtidig arbeid i redusert stilling.
 3. Du bør søke AFP 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen. 

Inntekt og AFP

Det er begrensninger for inntekt i forhold til Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt.

Du får full AFP dersom arbeidsinntekten din er mindre enn 30.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 30.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette til TKP.

Dersom forventet arbeidsinntekt overstiger 30 000 kroner i året skal AFP utbetales med en prosentandel som tilsvarer forskjellen mellom inntekt før og etter uttak av AFP.

Dette bør du passe på

 • Når du søker om AFP skal du oppgi hva du vil ha i framtidig arbeidsinntekt. Dersom du tar ut AFP og jobber samtidig må du være nøye med å oppgi forventet arbeidsinntekt til TKP, slik at du får riktig pensjon.
 • Når du oppgir forventet framtidig arbeidsinntekt må du ta med feriepenger og ulike ytelser fra arbeidsgiveren i tillegg til ordinær lønn. Dette kan for eksempel være fri telefon og forsikringer som regnes med når inntekten blir fastsatt av skatteetaten. All pensjonsgivende inntekt kan redusere AFP. Er du usikker på hva som regnes som pensjonsgivende inntekt kan du sjekke dette i skatteoppgjøret ditt eller på Skatteetaten.no
 • Ofte kan en ikke si sikkert hvor høy den framtidige arbeidsinntekten blir. Du trenger bare melde fra om endring i inntekt på mer enn 30.000 kroner per år. Dersom det er avvik på mer enn 30.000 i årlig inntekt mellom det du har oppgitt som inntekt og det som skatteetaten fastsetter inntekten til, fører det til etteroppgjør. Husk at pensjonen ikke blir redusert krone for krone mot arbeidsinntekten, men at hele pensjonen blir redusert med samme prosentandel som den nye pensjonsgivende inntekten utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekten. Du vil som hovedregel tjene på å kombinere arbeidsinntekt med pensjon.

Inntekt og AFP fra 65 år

Vær klar over at reglene for inntekt og AFP er forskjellige avhengig av om du mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk eller beregnet som alderspensjon fra TKP. Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regler kan du bare tjene inntil 30.000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert. TKP innhenter inntektsopplysninger når ligningen foreligger året etter. Har du tjent for mye gjør vi et etteroppgjør og krever for mye utbetalt pensjon tilbake.

Mottar du AFP beregnet som alderspensjon fra TK fra 65 år gjelder de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon. Du kan da ha inntekt fra privat sektor og arbeide på pensjonistvilkår i offentlig sektor uten reduksjon i din tjenestepensjonsberegnede AFP. Arbeider du på ordinære lønnsbetingelser i offentlig sektor vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen skal da reduseres.

Vi gjør oppmerksom på at all pensjonsgivende inntekt i det året du fyller 65 år vil bli fordelt over hele kalenderåret. Inntekt opptjent etter overgang til tjenestepensjonsberegnet AFP i det året du fyller 65 år vil derfor kunne medføre reduksjon i din folketrygdberegnede AFP som du har hatt frem til fylte 65 år.

TKP sørger for at du får utbetalt den AFP som gir deg høyest utbetaling. Derfor er det viktig at vi har riktige opplysninger om inntekt og hvor du jobber.

Hva er et etteroppgjør?

Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når din årlige pensjonsgivende inntekt er fastsatt av skatteetaten, sammenligner vi den med den inntekten som var forventet. Pensjon blir etterbetalt eller krevd tilbake i etteroppgjøret. Du bør passe på at all inntekt som du hadde før du tok ut AFP blir holdt utenfor etteroppgjøret.

Dette gjelder AFP som er beregnet etter folketrygdens regler. TKP henter inn inntektsopplysninger fra Skatteetaten når skatteoppgjøret er ferdig hver høst, det påfølgende året etter inntektsåret. Det er kun de som får et krav eller en etterbetaling som vil få et brev om dette, samt de som har arbeidet utenfor kommunen og vi har behov for flere opplysninger vil bli kontaktet. Dersom du ikke mottar brev fra oss kan du regne med at det ikke ble etteroppgjør på din pensjon.

For at det skal bli gjort et etteroppgjør på pensjonen din må inntekten fra Skatteetaten og forventet inntekt avvike med et såkalt toleransebeløp. Toleransebeløpet for AFP er 30 000 kroner i året. Dersom forventet inntekt og inntekt fra Skatteetaten har et avvik på 30 000 kroner eller mer blir det gjort et etteroppgjør og pensjonen blir kalkulert på nytt basert på ny inntekt.

Inntekter som tas med i etteroppgjøret

Inntekten som skattemyndighetene opplyser om, er basert på lønnsinntekt og eventuelle goder fra arbeidsgiveren (for eksempel forsikringer, bil eller telefon) eller næringsinntekt – alt av pensjonsgivende inntekt du mottok i samme periode som du fikk AFP fra oss.

Følgende inntekter skal holdes utenfor etteroppgjøret:

 • Inntekt som stammer fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP. For eksempel arbeidsinntekt, næringsinntekt, royalties og styreverv.
 • Feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP, og som er utbetalt etter uttak.
 • Feriepenger opptjent etter første uttak av AFP skal regnes som inntekt.
 • Inntekt fra arbeid eller virksomhet etter fylte 67 år.
 • Inntekt fra arbeid i samme periode som fleksibel alderspensjon eller etterlattepensjon fra NAV ble utbetalt.


Innhold