Hva er du sikret ?

Gjennom ditt medlemskap i tjenestepensjonsordningen i TKP har du en av Norges beste pensjonsordninger.

Ordningen sikrer deg og din nærmeste familie rett til pensjon ved pensjonsalder, uførhet og død.

Vilkår for medlemskap

I tilfelle uførhet godskrives tjenestetid frem til det tidspunktet du når aldersgrensen for stillingen din.

Alle ansatte innenfor KS sitt tariffområde innmeldes i pensjonsordningen, uavhengig av hvor lite de jobber.

Du finner oppdatert regelverk inne på KS sine sider.

Har du jobbet hos flere arbeidsgivere?

Hver arbeidsgiver har sin egen pensjonsordning, også innen TKP. Hvis du har jobbet hos flere arbeidsgivere har du også vært medlem av flere tjenestepensjonsordninger.

Det er inngått en overføringsavtale mellom de ulike offentlige tjenestepensjonsordningene. Den går i korthet utpå at du får utbetalt din samlede pensjon fra den siste pensjonsordningen hvor du er medlem. De andre pensjonsordningene refunderer til den pensjonsordningen som utbetaler den samlede pensjonen.

Hvilken aldersgrense har du?

Aldersgrensen er 70 år med mindre det er fastsatt en særaldersgrense for stillingen. Du har anledning til å gå av ved fylte 67 år fordi dette er folketrygdens pensjonsalder, under forutsetning av uttak fra NAV:

Hvordan finner jeg ut hvilken aldersgrense som gjelder for meg?

Du kan se hvilken aldersgrense du er registrert med ved å se på oversikten over særaldersgrenser

I utgangspunktet skal man fratre med pensjon den dagen man når aldersgrensen for den stillingen man har. Arbeidstakere med særaldersgrenser under 67 år og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan fortsette i stillingen til fylte 67 år dersom de ønsker det. Ønsker du å jobbe lenger enn det aldersgrensen tilsier må du og din arbeidsgiver komme til enighet om dette.

Du må da søke arbeidsgiver om å få stå i stillingen utover aldersgrensen. Søknaden blir innvilget for ett år av gangen. Slik ”utskutt tid” blir medregnet som pensjonsgivende medlemstid.

Hva skjer med medlemskapet ved sykdom eller permisjon?

Permisjon med lønn

Medlemskapet ditt fortsetter som tidligere.

Permisjon med delvis lønn

Medlemskapet ditt fortsetter, men med en stillingsprosent ut fra lønnen du får utbetalt.

Permisjon uten lønn

Du meldes ut av pensjonsordningen. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at er du sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var utmeldt.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller delvis med lønn kan du betale premien selv for et tidsrom av 2 år. I disse tilfellene er det viktig at du selv kontakter TKP innen 2 måneder etter permisjonens varighet og oppgir stillingsbrøk og lønn. Opplysningene må arbeidsgiver sende oss.

Sykdom

Dersom du blir syk skal du ikke utmeldes av TKPs tjenestepensjonsordning.

Er du fortsatt syk når sykepengene dine opphører må du sammen med arbeidsgiveren din sende inn en søknad om uførepensjon.

Har du fått innvilget delvis uførepensjon, skal du fortsette som vanlig medlem i reststillingen din. Dersom du begynner i deltidsjobb hos en annen arbeidsgiver, vil du ikke lenger være forsikret for reststillingen i TKP, men hos den nye arbeidsgiveren.

Hva skjer når du blir utmeldt fra TKP sin pensjonsordning?

Du vil motta et utmeldingsbrev fra TKP som viser din opptjening og rettigheter.

Når du utmeldes stopper opptjeningen av pensjonen, og du får rett til en oppsatt pensjon. Kravet til en oppsatt pensjon pr 31.12.2019 er minst 3 års medlemstid til sammen i offentlig ordning. Etter 01.01.2020, for de som er født etter 1963 må medlemstiden være minst 1 år.

Du er fortsatt forsikret ved eventuell uførhet/død i 14 dager etter at TKP har sendt deg et slikt pensjonsbevis. Hvis det ikke blir sendt er du fortsatt forsikret i inntil 2 måneder etter utmeldingen.

Du får pensjonsrettigheter ut i fra hvor mange år du har vært medlem. Hvis du senere blir innmeldt igjen bortfaller retten til oppsatt pensjon, og medlemstiden regnes med videre i din samlede pensjon.

En oppsatt pensjon tilsvarer begrepet ”fripolise” som benyttes i privat sektor. Offentlig sektor bruker oppsatt pensjon, og dette gir en mulig rett til utbetaling ved pensjonering.

Frivillig medlemskap og fortsettelsesforsikring?

Når du blir utmeldt av TKPs pensjonsordning vil du få tilsendt et utmeldingsbrev med informasjon om retten til fortsettelsesforsikring og frivillig medlemskap.

Du vil ikke motta informasjon om frivillig medlemskap/ fortsettelsesforsikring hvis du har delvis pensjon/permisjon. Du er likevel risikodekket ut fra din faste stilling, og har anledning til å stå som frivillig medlem for den del av stillingen du har permisjon fra.

Frivillig medlemskap

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i TKP i inntil 2 år. I særlige tilfeller kan det også forlenges utover 2 år. Du må i tilfelle betale hele den ordinære års premie til TKP selv.

For å stå som frivillig medlem i permisjonstiden må du melde fra til TKP innen 2 måneder etter at permisjonen starter.

Fortsettelsesforsikring

Fortsettelsesforsikring er en forsikring med individuell premieberegning som du har rett til å tegne når du meldes ut av TKPs tjenestepensjonsordning.

For å tegne fortsettelsesforsikring må du melde fra til TKP innen 6 måneder etter at TKPs ansvar har falt bort.

Medlemsfordeler

Tjenestepensjon – trygghet for deg og dine.

Medlemmet opparbeider seg rett til alderspensjon, uførepensjon, avtalefestet pensjon og etterlattepensjon.

Dersom du bytter jobb innenfor offentlig sektor blir pensjonen din beregnet som om all opptjening hadde skjedd i en ordning.

Etterinnmelding

Er du uenig i din medlemstid/opptjeningstid i TKP og mener at du skulle hvert innmeldt på et tidligere tidspunkt enn det vi har registrert på deg må du kontakte din nåværende, eller tidligere arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiver som avgjør om du skal etterinnmeldes i pensjonskassen. Grunnen til dette er at det er arbeidsgiver som må betale for manglende innbetalt pensjonspremie (pr 01.01.2020 er denne på totalt 8,78 % av lønn).

Innhold