Endring i toleransebeløpet for AFP-pensjonister fra 01.01.2022

Publisert 22. november 2021

Er du mottaker av en folketrygdberegnet AFP har du i dag et toleransebeløp på kroner 15 000 årlig. Toleransebeløpet er ikke et fribeløp, men har betydning for hvordan vi beregner etteroppgjøret.

Fra 01.01.2022 er toleransebeløpet endret til 30 000 kroner årlig for alle mottakere av en folketrygdberegnet AFP.

Det nye toleransebeløpet gjelder ikke for mottakere av en tjenestepensjonsberegnet AFP. Før fylte 65 år har du alltid en folketrygdberegnet AFP.

Viktig at du varsler oss, hvis du forventer en inntektsendring som avviker med mer enn toleransebeløpet i løpet av et inntektsår. Du må da sende oss en skriftlig informasjon om din inntektsendring, slik at vi får justert din løpende pensjon.

Se også KS sine nettsider.