Nytt grunnbeløp og regulering av pensjonen i 2021

Publisert 8. juni 2021

Nytt grunnbeløp 2021

Trygdedrøftingene 2021 er nå gjennomført. Grunnbeløpet øker fra kr 101 351 til kr 106 399 fra 1. mai.

Regulering av pensjoner fra TKP.

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021.

Nytt pensjonsbeløp med etterbetaling fra 1. mai, utbetales 12. juli.

Pensjonsregulering 2021

Hvert år i mai blir pensjonene regulert. For året 2021 er det vedtatt endringer som gjør at enkelte pensjonsytelser reguleres på en annen måte enn tidligere.

Alderspensjon, AFP og ektefellepensjon for personer som er 67 år eller eldre
Nytt i 2021 er at alderspensjon reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.

Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent.

Uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon før 67 år
Pensjonen reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

Tidspunkt for regulering av pensjoner i 2021
TKP regulerer pensjonene i juli, med virkning fra 1. mai 2021.

Skattetrekk
Juni er skattefri for uførepensjonister. Mottar du alderspensjon og AFP er det ordinært skattetrekk i juni.