Offentlig tjenestepensjon vs. privat innskuddspensjon

Publisert 19. mars 2021

Med virkning fra 1.1.2020 ble det i offentlig sektor innført en ny modell for pensjonsopptjening for årskullene født i 1963 og senere.

Den nye modellen kalles gjerne en «påslagsordning» eller en «beholdningsordning», der det årlig bygges opp en pensjonsbeholdning for alderspensjonen som er 5,7 % av lønn mellom 0 og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden). Derom du har tjent mer enn 7,1 G, vil beholdningen i tillegg utgjøre 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Utbetalingen av alderspensjonen kan starte når som helst mellom 62 og 75 år, og uttak av alderspensjon kan fritt kombineres med arbeidsinntekt. Utbetalingen er også helt uavhengig av det du i tillegg mottar fra folketrygden.

På mange måter kan dette ligne på en privat innskuddspensjon, men den offentlige tjenestepensjonen er forskjellig fra en privat innskuddspensjon på to vesentlige områder.

For det første:

I en privat innskuddspensjon må medlemmet selv ta ansvar for forvaltningen av pengene, gjennom å velge en forvaltningsprofil. Og du beholder selv all avkastning som oppstår. Avkastningen kan bidra til å øke alderspensjonsbeholdningen, men du har også en risiko for at avkastningen blir negativ, og at alderspensjonsbeholdningen blir lavere enn innskuddene skulle tilsi.

I offentlig tjenestepensjon er det pensjonskassen som garanterer at avkastningen blir tilstrekkelig til at alderspensjonsbeholdningen for det enkelte medlem minst utgjør de innskuddene som er innbetalt. Du trenger altså ikke å bekymre deg for svingninger i aksje- eller rentemarkedene. Men alderspensjonsbeholdningen blir ikke tilført eventuell meravkastning ut over det som er tilstrekkelig. Denne meravkastningen tilføres pensjonskassen og arbeidsgiver, for å sikre pensjonskassens soliditet, og for å redusere arbeidsgivers pensjonskostnader.

For det andre:

I en privat innskuddspensjon er utbetalingen av alderspensjonen tidsbegrenset, men perioden for utbetaling kan ikke være kortere enn 10 år.

I offentlig tjenestepensjon er utbetalingen av alderspensjon livsvarig.